Thông báo về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

0

– Thứ 2 ngày (1/3/2021) giáo viên và học sinh dạy và học trực tuyến theo quy định

– Thứ 3 ngày (2/3/2021) học sinh đi học theo thời khóa biểu học kỳ 2

– Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của nhà trường