Kế hoạch số 3609/KH-SGDĐT ngày 04/10/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về phát động phong trào thi đua của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Thành uỷ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội

0